اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي تو كه دل منو شكستي جلو قريبه منو رسوا كردي برو ديگه دوست ندارم تو رو ديگه نمي خوام ببينمت برو اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم […]

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبيچاره دلم در غم بسيار افتادبسيار فتاده بود اندر غم عشقاما نه چنين زار كه اينبار افتاد اس دو بيتي آدمي در عالم خاکي نمي آيد بدستعالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن اس ام اس تک بيتي به هرسويي صدايي بي صدايي است ……… دل درد آشناي من هوايي است درين ويرانه رستاي نگاهم ……….. جهاني را […]

پيامک شعري نظر ز روي تو بر

اس ام اس شعر عارفانه مرا بهار سر سير باغ و صحرا نيستكجا روم كه به از روي تو تماشا نيستهزار طلعت زيبا به چشم من زشت استنظر ز روي تو بر روي غير زيبا نيست اس ام اس شعر زيبا بهـــــار بــــودم چـــه زود خــــــزان گشتــــــــــم اسيـــــــر درد بــــــــــي درمــــــان گشتــــــــــــم بهـــــــار بــــودم بهـــــار […]

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهم اس ام اس هاي دوبيتي او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي […]

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون بنگريم خوبتري SMS شعر سر بنهم گر تو نمايي اسيرپا نكشم گر تو كني دست گيرگر تو به اين ابروي همچون كمانتير زني من سپرم پيش تير

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پيامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شيرينم خطر خواهم نمود با قلم شعري برايش مي*سرايم، شعر ناب در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود اس ام اس دوبيتي زيبا مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشم حيف باشد كه تو يار من و من يار تو […]

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده اس ام اس شعر عارفانه نمي گي كه اينجا يكي روز و شبــش بـــه فكرته آروم و بي سر و صدا هر جا دلت مي خواد ميري

اس ام اس شعر زيبا مي پرسد اومن چرا پرهاي

اس شعر ي آشيانم کرده اي بالم مرا از ياد برد مي پرسد او از من چرا پرهاي من را باد برد؟ پيامک شعري بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را اس دو بيتي بي تو اي دوست زندگي نتوانچون زيد زنده قالب بيجانخون من پايمال كردي ومنترسم الوده گرددت دامان

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست sms شعرهاي عاشقانه تکيه بر ديوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستي با هر که کردم عاقبت قلبم شکستآن قدر رنجي که دنيا بر دل ما مي کنددر دل […]

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايدمن مرغ به يک شعله کبابم، مگذار …… اين آتش را سمندري ميبايد اس ام اس هاي دوبيتي هر چند که رنگ و بوي زيباسـت مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معـلوم نـشد که در […]