اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه! اس ام اس تعنه به يار بي وفا درد دارد وقتي من عاشقانه هايم را مي نويسم ،ديگران ياد عشقشان ميفتند و تو هنوز بي خيالي

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم ! اس ام اس بي وفايي و جدايي راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام اس دوري و جدايي چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟ بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي […]

پيامک بي وفا خيانت غيرت عشق است وقتي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي مرا بازيچه خود ساخت چون موسي که دريا را فراموشش نخواهم کرد چون دريا که موسي راخيانت غيرت عشق است وقتي وصل ممکن نيست چرا آشفته مي خواهي خدايا خاطر ما را اس دوري و جدايي بي وفا!!ايـن روزهـا نـه مـجـالـيبـراي دلـتـنـگـي دارمو نـه حـوصـلـه ات را..ولـي بـا […]

اس ام اس ياد دوستان بي وفا به سلامتي سربازا

اس ام اس بي وفايي و جدايي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.به سلامتي سربازا اس ام اسهاي بي معرفتي اين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آم

اس ام اس دلتنگي و شکايت

SMS نامردي * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس دلتنگي و شکايت من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامت

پيامک وفاداري كهناز چشم خود ازدل

اس دوري و جدايي مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود ازدل گرفتي SMS بي وفايي آنان که بودنت را قدر نمي دانندرفتنت را نامردي مي خوانند

اس ام اس دلگيرم ازت

اس ام اس جدايي عاشقانه من همان دخترک غم زده ي ديروزممن همان کودک بي تاب براي بودنکه دلش رادراندوه به زنجيرکشيدوبه اندازه ي دل رنج کشيدوبه اندازه ي بي معرفتي دردکشيد اس دلگير بايد يکي توي زندگيت داشته باشي که فاصله ي دلم تنگ شدهو دارم ميام دنبالت بيشتر از چند ساعت نباشه

اس ام اس بي معرفتي داده ام

پيامک عشق بي وفا دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام اس ام اسهاي بي معرفتي طعم لبهاى توشايد جزو چهار مزه ى اصلى نباشهامااصلى ترين مزه ى زندگيه.

اس ام اس دل شکسته

اس ام اس تعنه به يار بي وفا سيگارت را با او روشن کنتکليفت را با من !!! اس ام اس براي بي وفا * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر بيدار […]

اس ام اس بي معرفتي که روزي عاشقش باشيروزي قاتلش

پيامک دلگير زندگي بازي گرفتن ديگران نيستکه روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش اس ام اس خيانت مي آيي مي روي و فقط يک سلامو گاهي يک خداحافظي نه اين انصاف نيستمن و يک دنيا عشق تو و يک دنيا بي تفاوتي

اس ام اسهاي بي معرفتي ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس بي وفايي و جدايي دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودم ندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم ! پيامک جدايي دل که رنجيد از کسي خرسند کردن مشکل است شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است