اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس براي بي وفا چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي دوستت دارم را براي هر دويمان فرستاديهم من ، هم اوخيانت مي کردي يا عدالت ؟ اس ام اس بي وفايي و نامردي رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد. اس ام اس دل شکسته جاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !

اس ام اس جدايي عاشقانه ولي تو رو به جايي

اس ام اس جدايي از عشق رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه اس ام اس دل شکسته دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد يا بايد خانه مان را عوض کنميا پستچي را !تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟ اس ام اس گلايه مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش […]

اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس قهر خواب هايت را با که شريک ميشوياما هنوزشـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !! اس ام اس خيانت يادش بخير…‏”من بودم و تو”او بود و ديگري…اين روزها…‏”تويي و او”من ماندم و خدا

اس ام اس قهر که سالهاي سال مات مي

اس ام اس دلتنگي و شکايت بعضي وقت ها …چنان کيشت مي کنند …که سالهاي سال مات مي ماني اس ام اس جدايي حقيقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست يه مشت آدم بي ­معرفت

SMS بي وفايي

پيامک بي وفايي چه اميد بندم در اين زندگاني که در نا اميدي سر آمد جوانيسرآمد جواني و ما را نيامد پيام وفايي از اين زندگاني SMS خيانت همه گفتن:عشقت داره بهت خيانت مي کنه!گفتم:مي دونم!گفتن:اين يعني دوستت ندارهگفتم: مي دونم!گفتن:احمق يه روز ميذاره ميره تنها ميشي !گفتم:مي دونم!گفتند:پس چرا ولش نمي کني ؟گفتم:اين تنها […]

اس ام اس قهر يك روز فكر ميكردم

اس ام اس تعنه به يار بي وفا يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر را به اتش ميكشم اما امروز براي ديدنش حاضر نيستم حتي كبريتي روشن كنم اس ام اس گلايه نشسته ام…. _ کجا؟ کنار همان چاهي که تو برايم کندي…. عمق نامردي ات را اندازه مي […]

اس ام اس دلتنگي و شکايت

اس ام اس جدايي و خداحافظي سلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو بي وفايي / وگرنه ما که عاشقيم بي مروت ! اس ام اس جدايي دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

اس دوري و جدايي برو ولي اينو يادت بمونه

اس ام اس بي وفايي و تنهايي ببين خدايي با دلم چه کردي اين کارا رو با دل ديگه کردي؟هيچکي مثه من نازت و خريده؟ هيچکي با روياي تو پر کشيده؟برو ولي اينو يادت بمونه تو قول دادي بي وفاي ديوونه پيامک وفاداري دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودم ندانستم […]

SMS نامردي فتوت پيشه خندد روي در

اس ام اس بي احساس مرا هرگز نباشد بيمي از مشت برادر جان مرا نامردمي کشت فتوت پيشه خندد روي در روي زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت پيامک وفاداري وقتي فهميد ميخوامش ، خنديد و رفت التماس رو تو چشام ديد و رفت با تمام خوبيهام اون بي وفا رنگ غم تو چشام پاشيد […]