اس ام اس ناراحتي از دوست وقتي دل مرا شکاندي ۱بار

اس ام اس غمگين گريه دار کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکني.وقتي دل مرا شکاندي ۱بار بر ميگشتي.فقط نيم نگاهي ميکردي. اس ام اس ناراحتي از تهمت چو ** با زبان دلم آشنا نيستچه بهتر که از شکوه خاموش باشمچو ياري مرا نيست همدرد ، بهترکه از ياد […]

اس ام اس ناراحتي از تهمت خودت رفتي ولي عشقت

اس ام اس غمناک خيانت خودت رفتي ولي عشقت نرفته… من عاشق تر شدم هفته به هفته اس دلگير کاشکي عشق ديروز هنوز ميون ما بودواسه من توي قلبت هنوز يه ذره جا بود

sms غمگين عاشقانه باشداين بهانه سايه نفريني باشد

اس ام اس غمگين گريه دار آنان که عشق من را به بهانه ي عشق ديگر گم کردند !باشد که اين بهانه سايه نفريني باشد بر خط به خط کتاب زندگيتان. اس ام اس سوزناک نامه به عشقفرستنده: ديوونه توگيرنده: عشق منآدرس: سينه پاکتمقصد: قلب مهربونتموضوع: عشق بي رياحرف دل: دوستت دارم

اس ام اس ناراحتي از عشقت لذتيدر فراغ استدر وصال

اس ام اس غمگين معنا دار لذتي که در فراغ است.در وصال نيست،چون در فراغ وصال است اما در وصال بيم فراغ!!!! اس ام اس غمگين معنا دار دلمو شکستي بازم دوبـــاره هاما بدون چوبه خدا صدا ندااره هتنها آرزوم اينه که يه روزم برسهچشماي تو مثه ابرااااااا ببــــاره

اس ام اس غمناک انگار تمام قلب هاسنگ است

اس ام اس غمناک جدايي در کوچه ي عشق عاشقي کمرنگ استحرف دل عاشقان چه رنگارنگ استوقتي که ريا روي محبت باشدانگار تمام قلب ها از سنگ است اس ام اس ناراحت کننده تو که قصد جدائي کرده بودي خيال بي وفائي کرده بوديچرا با اين دل خوش باور من زماني آشنائي کرده بودي

اس دلگير نخواهم کشت دل را

اس ام اس عاشقانه غمگين نخواهم کشت دل را ، از چه بايد بگذرم از تو ؟سراسر باده ي عشقم ، سراپا ساغرم از توشهامت مي کنم اما ، نه در ترکت عزيز دلنمي گردددمي حتي ، جدايي باورم از تومنم از سر گذشته آب تر ، در غرق اين اقراربه زخم عشق خون گشته […]

اس ام اس بي کسي قدر آن شيشه بدانيدهست نه

اس ام اس دلگير بودن تا که بودين ، نبوديم کسي کشت ما را غم بي هم نفسيتا که خفتيم همه بيدار شدند تا که مرديم همگي يار شدندقدر آن شيشه بدانيد که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست اس ام اس ناراحتي از عشقت سر كلاس ادبيات معلم گفت:فعل رفتن رو […]

پيامک غمگين و دلشکسته دست اونيشکسته تش رو نبره

اس ام اس سوزناک ما نمي تونيم به دلمون ياد بديم که نشکنه ولي مي تونيم بهش ياد بديم که اگه شکست لبه تيزشدست اوني که شکسته تش رو نبره اس ام اس دلشکسته ز کويت رفتم و الماس ِ طاقت بر شکستم برو با يار ِ خود بنشين که من بارِ سفر بستم که […]

اس ام اس ناراحت بودن خواستم برايدست دادنت اشک

اس ام اس غمناک عاشقانه خواستم براي از دست دادنت اشک بريزم ،اماديدم تمام اشک هايم را براي بدست آوردنت ريختم sms غمگين و دل شکسته عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،بلکه پنهان کردن قلبي است که به اسفناک ترين حالت شکسته شده .

اس ام اس ناراحتي از تهمت كاش دوستي ها مثل

اس ام اس دلشکسته و جدايي كاش دوستي ها مثل رابطه دست وچشم بود وقتي دستت زخمي مي شود چشمت گريه مي كند . ووقتي چشمت گريه مي كنند دستت اشكات رو پاك مي كنه ..! اس ام اس عاشقانه غمگين تو بگو وقتي خواب بودم چه کسي مداد رنگيشُ برداشت و فاصله ها رو […]

اس ام اس غمگين هي فلاني زندگي شايد

اس ام اس تنهايي و غمگين هي فلاني زندگي شايد همين باشد يک فريب ساده و کوچک آن هم از دست عزيزي که زندگي را جز براي او وجز با او نمي خواهي اس ام اس غمناک جدايي ميرم ولي تنهات نميذارم ….يعني تنها نيستي که ….

اس ام اس غمناک جدايي خداحافظي …خيلي دير بود…خيلي دير

اس ام اس گله مندي که ميدانستي با چه اشتياقي…خودم را قسمت ميکنم…پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردي…برايخداحافظي …خيلي دير بود…خيلي دير !! اس ام اس غم انگيز کاش در ******** مرا اين دل ديوانه نبوديا اگر بود اسير غم جانانه نبودرخ گل, مايه ي سودا و گرفتاري شدور نه مرغ دل ما […]

اس ام اس غمناک جدايي به چشم خسته ي

اس ام اس غم انگيز به چشم خسته ي من آسمون سنگ شده ، لعنت به اين جدايي دلم برات تنگ شده اس ام اس ناراحتي از همسر داشتم اشک هايم را روي نامه اي عاشقانه با قطره چکان جعل مي کردم ، خاطرم آمد شايد دلتنگ خنده هايم باشيببخش اگر اين روز ها عشق […]