اس ام اس بزرگان هر عادتي در ابتدا

اس نصيحت هر عادتي در ابتدا مانند يک نخ نازک است . اما هربار که يک عمل را تکرار مي کنيم ما اين نخ را ضخيم تر مي کنيم و با تکرار عمل نهايتا اين نخ تبديل به طناب و بلندي مي شود که براي هميشه به دور فکر و عمل ما مي پيچد. اريسون […]

اس ام اس عارفانه فلسفي ما در زندگي مرتبادرسهاي تازه

اس ام اس بزرگان فلسفي آندرو متيوز : هرکسي درس مخصوص به خود را مي گيرد. ما مي توانيم به سه طريق واکنش نشان دهيمزندگي من مجموعه اي از درسهايي است که به آن نياز دارم، درسهايي با نظم و ترتيب تمام در زندگي ام روي مي دهد.( اين سالمترين برخورد است و حد اکثر […]

اس ام اس معني دار اسوالش

اس ام اس جملات قشنگ اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونهتوقع داريد به آنجا برسيد؟باسيلاس.والش اس ام اس حکيمانه صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئون

اس ام اس عرفاني و فلسفي خنده را بيافريندنيچه

اس ام اس بزرگان شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنهاحيواني است که مي خندد.تنها انسان استکه به شدت رنج مي برد و مجبور استخنده را بيافريند.نيچه اس ام اس سخنان بزرگان انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

اس ام اس سخنان کوتاه هيچ آغازپاياني نيست تنها

اس ام اس عارفانه هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. (فدريکو فليني) sms هاي پندآموز اين مقام نيست که …. را مي‌سازد، …. است که مقام را مي‌سازد. (استانلي هافي)

اس ام اس عارفانه فلسفي شمس تبريزي

اس ام اس جملات پند آموز آزادي در بي آرزويي است . شمس تبريزي اس ام اس بزرگان بزرگمهر :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است .

اس ام اس حکيمانه بسيارند کسانيقادر به انجام

اس ام اس عرفاني ” بسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!!” . جاکوب ولمان اس ام اس عرفاني الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافتو حقايق را جز در اعماق فکر نمي توانکشف کرد.مارک تواين

اس ام اس عرفاني و فلسفي جان اوليورهاينر

اس ام اس سنگين و فاز بالا مردم اشتباهات زندگي خود را روي هممي ريزند و از آنها غولي به وجود ميآورند که نامش تقدير است–جان اوليورهاينر اس ام اس عرفاني و فلسفي در ميان ملکات ذهني ، حافظه بيش از همه مي شکفد و پيش از همه مي ميرد . کولتون

اس ام اس جملات بزرگان پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس معني دار جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اشخـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـرانيمـمـلكـتـش بكـوشـد. “پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي اس ام اس سنگين تيكه دار دو کس دشمن ملک و دين‌اند، پادشاه بي‌حلم و زاهد بي‌علم سعدي

اس ام اس دلداري دوست آرزو دارم روزي اين

اس ام اس سخنان بزرگان آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه‌ي انسان‌ها برابرند. (مارتين لوتر‌کينگ) اس ام اس پندآموز جرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فردريش نيچه

اس ام اس عرفاني تحمل دوري خيلي چيزها براي

اس ام اس کلام بزرگان تحمل دوري خيلي چيزها براي من آسان است، اما تحمل دوري تو نه. )اشلي بريليانت ) sms هاي پندآموز * به جاي هديه دادن گل مرده به يکدگر ، قدري لبخند زنده به همديگر هديه کنيم. رامکو

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.” ميکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

اس ام اس فلسفي زمان براي هيچ كس

اس ام اس دلداري دوست زمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللر SMS پندآموز احمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرون