اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس براي بي وفا چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

پيامک عشق بي وفا دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي دريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا در جفا تا کجايي اس ام اس بي وفايي و تنهايي چه فرق مي کند وسوسه سيب يا حوا … براي کسي که آدم نيست

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم ! اس ام اس بي وفايي و جدايي راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس قهر خواب هايت را با که شريک ميشوياما هنوزشـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !! اس ام اس خيانت يادش بخير…‏”من بودم و تو”او بود و ديگري…اين روزها…‏”تويي و او”من ماندم و خدا

اس ام اس جدايي زير پايم را زود خالي

اس ام اس قهر اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود اس ام اس قهر طعم […]

اس ام اس گلايه ن ماته اين همه دل

اس ام اسهاي بي معرفتي ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو که جا ميشه تو يه دل کوچيک که تنگ شده برات که هوايي شده تو هجوم نبودنت SMS بي وفايي گريه” تر “ميکنهبايد مهربان “تر” ميشديگناه نامهربانيت به گردن گريه نينداز

اس ام اس دلگيرم شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس دلتنگي و شکايت شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت. اس ام اس ياد دوستان بي وفا نميتونم ببخشمت دور شو برو نبينمت تيكه اي بودي از دلم گنديدي و بريدمت

پيامک وفاداري

اس ام اس دلتنگي و شکايت بهت نمي گم آدم بي معرفتي هستي چون بي معرفت ها که آدم نيستند SMS بي معرفت اين بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

SMS نامردي من نمي گويم مرا اي

اس ام اس جدايي عاشقانه من نمي گويم مرا اي چرخ سرگردان مکن / هرچه مي خواهي بکن محتاج نامردان مکن! اس ام اس قهر من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامت

اس ام اس خيانت من انتقــام دل را هرگــــــز

پيامک بي وفايي رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن انتقــام دل را هرگــــــز نگيـــــرم از تو اين رفتــه راه ناحــق در خون نشستــــه بهتر اس ام اس جدايي عاشقانه درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي […]

اس ام اس دلگيرم ازت

اس ام اس جدايي عاشقانه من همان دخترک غم زده ي ديروزممن همان کودک بي تاب براي بودنکه دلش رادراندوه به زنجيرکشيدوبه اندازه ي دل رنج کشيدوبه اندازه ي بي معرفتي دردکشيد اس دلگير بايد يکي توي زندگيت داشته باشي که فاصله ي دلم تنگ شدهو دارم ميام دنبالت بيشتر از چند ساعت نباشه

اس ام اس بي احساس يک لحظه باورم شدمن چقدر

اس دلگير قلبم گرفت عزيزم از بس که بي وفايي تنگ غروب گم شد الماس آشنايي خواستي ردم کني تو يک جوري که نفهمم يک لحظه باورم شد که من چقدر نفهمم اس ام اس خيانت کاشکي يکي بود که فقط با يکي بود

اس ام اس جدايي و خداحافظي

پيامک وفاداري مي خواهم گياه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردي!!! اس ام اس بي وفايي دوست چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــي