اس سنگين شيلر

اس ام اس جملات قشنگ اميد با مرگ هم به گور نمي رود.فردريکشيلر اس ام اس پندآموز عرفاني بعضي ها طوري هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پايين تر باشند بيشتر دوستشان دارند.چترفيلد

اس ام اس معني دار بزرگمهر آن کسبه آموختن

اس ام اس بزرگان فلسفي بزرگمهر :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است . اس نصيحت نبوغ، يک درصدش الهام است و نود و نه درصدش عرق ريختن و تلاش – اديسون

اس ام اس عارفانه افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس جملات زيبا و معني دار افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس نصيحت و دلداري اگر در جايي به انسان ارزش دهند، آنجا انسانيت رشد مي کند و اگر به ريسک کردن بها داده شود خلاقيت بروز مي کند. اديسون

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگين تيكه دار انسان موجود عجيبي استـــــاگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود داردبي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركي بـبيند روي نيـمكـتي نوشته اند رنگي نشـويدبي درنگــــ انگشتــــ خود را روي نيمکتــــ مي کـشد تا مـطمئـن شـود نيچه اس […]

اس ام اس سخنان کوتاه هيچ آغازپاياني نيست تنها

اس ام اس عارفانه هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. (فدريکو فليني) sms هاي پندآموز اين مقام نيست که …. را مي‌سازد، …. است که مقام را مي‌سازد. (استانلي هافي)

اس ام اس سنگين و معني دار افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس عارفانه افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس عارفانه فکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسر

پيامک سخنان بزرگان يکيآنان به

SMS پندآموز با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي.ژرژهربرت اس ام اس سنگين اگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . . . (چستر فيلد)

اس ام اس نصيحت و دلداري هربرت ساموئلز

اس ام اس سخنان کوتاه دنيا مثل آينه است: اگر به آن اخم کني، آنهم به تو اخم مي کند، اگر به آن لبخند بزني، آنهم به تو لبخند مي زند. هربرت ساموئلز اس ام اس جملات تکان دهنده حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس جملات بزرگان پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس معني دار جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اشخـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـرانيمـمـلكـتـش بكـوشـد. “پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي اس ام اس سنگين تيكه دار دو کس دشمن ملک و دين‌اند، پادشاه بي‌حلم و زاهد بي‌علم سعدي

sms هاي پندآموز همچون خدا

اس ام اس سنگين و فاز بالا بودن با کسي که دوستش نداري ونبودن با کسي که دوستش داري هر دو رنج است پس اگر همچون خود نيافتي همچون خدا تنها باش. . . اس ام اس سنگين و فاز بالا خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثرر

اس ام اس قشنگ و زيبا آرزوهاي بشر پايان ناپذير

اس ام اس سخنان کوتاه آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد. اس ام اس جملات زيبا و معني دار سرنگ : با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي .

اس ام اس سخنان کوتاه

اس ام اس عارفانه “خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.” ميکلانژ (Michelangelo) اس ام اس بزرگان جهان «کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کاناندا

اس ام اس دلداري دوست به چاي خوردن تو

اس سنگين به چاي خوردن تو پيش آدم بعدي قسم به اينهمه که در سَرم مُدام شده قسم به من!سعدي اس ام اس عارفانه کسي که تمام سعي خود را به کار بندد هرگز شکست نخواهد خورد دکتر ماردن