اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي تو كه دل منو شكستي جلو قريبه منو رسوا كردي برو ديگه دوست ندارم تو رو ديگه نمي خوام ببينمت برو اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم […]

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام اس شعر زيبا هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخکبا صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولکيه قلب عاشق با يه حس بي قرار و کوچکفقط مي خواد بهت بگه تولدت […]

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستي بزنزندگي پرواز مي خواهد بيا پر باز كن اس ام اس شعر کوتاه از دست عزيزان چه بگويم گله اي نيست گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نيست

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که زود آي دلبر نگران استآمد بر ما ليک ولي رو دگري کرد اس ام اس شعر کوتاه سهل است بگويم که گرفتار تو هستم، من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که […]

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهم اس ام اس هاي دوبيتي او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي […]

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون بنگريم خوبتري SMS شعر سر بنهم گر تو نمايي اسيرپا نكشم گر تو كني دست گيرگر تو به اين ابروي همچون كمانتير زني من سپرم پيش تير

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز

اس ام اسهاي دوبيتي جهان ماندگار است و ما رفتنيبه گيتي نماند به جز گفتني اس ام اس دوبيتي زيبا سرم چو گوي بگردد به گرد ميدانتبراي ان كه خورد لطمه اي ز چوگانتاز ان خطي كه ز روي تو سر زد از خوبيچو من نهاد بسي سر به خط فرمانت

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي خورم و خاموشــم اس ام اس دوبيتي عاشقانه من به تو جز علم نگويم سخنعلم چون آيد به تو گويد چه کن

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز از فردا بگوئيم پيامک شعر رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايدمن مرغ به يک شعله کبابم، مگذار …… اين آتش را سمندري ميبايد اس ام اس هاي دوبيتي هر چند که رنگ و بوي زيباسـت مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معـلوم نـشد که در […]

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خويش بر بستم از اين خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولي کن ** ندانست اين مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود اس ام اس دوبيتي عاشقانه جووني هم بهاري بود و گذشتبه ما يک اعتباري بود و گذشتميون ما و تو يک الفتي بودکه […]

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بيتي نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتيقين تا روز محشر درامان است اس ام اس شعر نو کاش ميدانستم چيست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاريست

اس ام اس شعر کوتاه تا کور شود هر آنکه

اس ام اس شعر کوتاه از طعنه جاهلان نخواهم ترسيدبر خنده اين زمانه خواهم خنديد من بر سر عشق پاک خود ميمانم((تا کور شود هر آنکه نتواند ديد)) پيامك شعر ببارد ابر باران بر بهاراندو چشم من به روي گلعزارانبتابد برق اندر ابر هر دمچو اه عاشقان در هجر ياران