پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن اس ام اس تک بيتي به هرسويي صدايي بي صدايي است ……… دل درد آشناي من هوايي است درين ويرانه رستاي نگاهم ……….. جهاني را […]

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پيامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شيرينم خطر خواهم نمود با قلم شعري برايش مي*سرايم، شعر ناب در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود اس ام اس دوبيتي زيبا مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشم حيف باشد كه تو يار من و من يار تو […]

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبيخون خورده را ميمانم و ميدانم اين را همکه ميگيرد زمن جادوي تو چون عقل دين را همتو خواهي آمد و خواهي گرفت از من به آسانيدلم را گر حصار خود کنم ديوار چين را هم اس ام اس شعر عارفانه ديدي غرلي سرود عاشق شده بود انـگار خودش نبود […]

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده اس ام اس شعر عارفانه نمي گي كه اينجا يكي روز و شبــش بـــه فكرته آروم و بي سر و صدا هر جا دلت مي خواد ميري

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز از فردا بگوئيم پيامک شعر رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پيامک شعر دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از مامن و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي! اس ام اس شعر و غزل نهنگي بچه خود را چه خوش گفتبه دين ما حرام امد […]

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم و من غمينهمه غمم بود از همينکه خدا نکرده خطا کني اس ام اس شعر عاشقانه ندانستي که بيني بند بر پايچو در گوشت نيامد پند مردمدگر ره چون نداري طاقت نيشمکن انگشت در سوراخ کژدم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس زيبا خيال مي کنم او

اس ام اس تک بيتي ديشب کلام نقره ي نازت عجيب بودبا من که آشناي تو بودم ، غريب بودبود و ميهمان و تو و ماه و آسمانزيبا خيال مي کنم او يک رقيب بود اس ام اس دوبيتي عاشقانه بار الها بال پروازم ببخشروح آزاد سبکتازم ببخشعاشق بزم تو ام را هم بدهعقل روشن، […]

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خويش بر بستم از اين خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولي کن ** ندانست اين مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود اس ام اس دوبيتي عاشقانه جووني هم بهاري بود و گذشتبه ما يک اعتباري بود و گذشتميون ما و تو يک الفتي بودکه […]

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بيتي نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت آشنا گشتيقين تا روز محشر درامان است اس ام اس شعر نو کاش ميدانستم چيست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاريست

اس ام اس شعر و غزل زيبا خيال مي کنم او

SMS شعر ديشب کلام نقره ي نازت عجيب بودبا من که آشناي تو بودم ، غريب بودبود و ميهمان و تو و ماه و آسمانزيبا خيال مي کنم او يک رقيب بود اس ام اس تک بيتي به غم نزديكم و دورم ز راحتنديدم جز جفايت استراحتبلي زخم دل من به نگرددچرا كه مانده پيكان […]

پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

پيامک شعري اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگريعشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است… اس ام اس هاي دوبيتي روزگاريست اين گه عزت دهد گه خوار دارد چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد