پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زيبا كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار گرچه ربيع است ليك در هر سالنبوده است به هم اينچنين ربيع و بهار دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس بي رمق پاي در آن عرصه نهادم که نبايد و به دنبال تو گشتم همه […]

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام اس شعر زيبا هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخکبا صد تا دريا پر عشق و اشتياق و پولکيه قلب عاشق با يه حس بي قرار و کوچکفقط مي خواد بهت بگه تولدت […]

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر تن سستي بزنزندگي پرواز مي خواهد بيا پر باز كن اس ام اس شعر کوتاه از دست عزيزان چه بگويم گله اي نيست گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نيست

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو ني مي نالم از داغ جداييدريغا اي نسيم آشناييچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم که خود بودم کجايي اس ام اس شعر عارفانه من ميرم بسه ديگه طاقت موندن ندارم بين اين همه گناه حس واسه نوشتن ندارم بزرگترين گناه من باور عشقت بود و بس اين آخرين نوشتم […]

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهم اس ام اس هاي دوبيتي او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي […]

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبيخون خورده را ميمانم و ميدانم اين را همکه ميگيرد زمن جادوي تو چون عقل دين را همتو خواهي آمد و خواهي گرفت از من به آسانيدلم را گر حصار خود کنم ديوار چين را هم اس ام اس شعر عارفانه ديدي غرلي سرود عاشق شده بود انـگار خودش نبود […]

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي خورم و خاموشــم اس ام اس دوبيتي عاشقانه من به تو جز علم نگويم سخنعلم چون آيد به تو گويد چه کن

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پيامک شعر در دل عشاق اگر باشد اميد وصل دوستدرد جانسوز جدائي را دهد تسکين خدا اس ام اس شعر نو دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پيامک شعر دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از مامن و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي! اس ام اس شعر و غزل نهنگي بچه خود را چه خوش گفتبه دين ما حرام امد […]

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم و من غمينهمه غمم بود از همينکه خدا نکرده خطا کني اس ام اس شعر عاشقانه ندانستي که بيني بند بر پايچو در گوشت نيامد پند مردمدگر ره چون نداري طاقت نيشمکن انگشت در سوراخ کژدم

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را اس دو بيتي بي تو اي دوست زندگي نتوانچون زيد زنده قالب بيجانخون من پايمال كردي ومنترسم الوده گرددت دامان

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست sms شعرهاي عاشقانه تکيه بر ديوار کردم خاک بر پشتم نشستدوستي با هر که کردم عاقبت قلبم شکستآن قدر رنجي که دنيا بر دل ما مي کنددر دل […]

اس ام اس شعر کوتاه خواستي تا در ميان شعله

اس شعر آمدي با تاب گيسو تا كه بيتابم كني؟زلف يكسو زدي تا غرق مهتابم كني؟آتش از برق نگاهت ريختي بر جان منخواستي تا در ميان شعله ها آبم كني؟ اس ام اس هاي دوبيتي بيا از دوريت حالي ندارم به “عين” و “شين” و “قافت” بي قرارم به “ت” و “ب” گرفتارم شب و […]