اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي تو كه دل منو شكستي جلو قريبه منو رسوا كردي برو ديگه دوست ندارم تو رو ديگه نمي خوام ببينمت برو اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم […]

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبيچاره دلم در غم بسيار افتادبسيار فتاده بود اندر غم عشقاما نه چنين زار كه اينبار افتاد اس دو بيتي آدمي در عالم خاکي نمي آيد بدستعالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي دهي صد ناز و نعمتيکي را نان جو آلوده در خون اس ام اس تک بيتي مژگان چشم يار من از ابروان گذشتياران حذر كنيد كه تير از كمان گذشتديشب فتاد شور قيامت ميان جمعچون […]

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر نالم ز هجرتبيا مه گل شبي با ما سفر کن اس ام اس تک بيتي به هرسويي صدايي بي صدايي است ……… دل درد آشناي من هوايي است درين ويرانه رستاي نگاهم ……….. جهاني را […]

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که زود آي دلبر نگران استآمد بر ما ليک ولي رو دگري کرد اس ام اس شعر کوتاه سهل است بگويم که گرفتار تو هستم، من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که […]

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي بردارهر انچه که شد من از تو ان ميخواهم اس ام اس هاي دوبيتي او گفت خاطرت هست به تو نگاه کردمآن شب به خاطر تو کلي گناه کردمگفتم چطور زيبا چيزي […]

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون بنگريم خوبتري SMS شعر سر بنهم گر تو نمايي اسيرپا نكشم گر تو كني دست گيرگر تو به اين ابروي همچون كمانتير زني من سپرم پيش تير

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پيامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شيرينم خطر خواهم نمود با قلم شعري برايش مي*سرايم، شعر ناب در فراقش بارش خون از بصر خواهم نمود اس ام اس دوبيتي زيبا مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشم حيف باشد كه تو يار من و من يار تو […]

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبيخون خورده را ميمانم و ميدانم اين را همکه ميگيرد زمن جادوي تو چون عقل دين را همتو خواهي آمد و خواهي گرفت از من به آسانيدلم را گر حصار خود کنم ديوار چين را هم اس ام اس شعر عارفانه ديدي غرلي سرود عاشق شده بود انـگار خودش نبود […]

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي خورم و خاموشــم اس ام اس دوبيتي عاشقانه من به تو جز علم نگويم سخنعلم چون آيد به تو گويد چه کن

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پيامک شعر در دل عشاق اگر باشد اميد وصل دوستدرد جانسوز جدائي را دهد تسکين خدا اس ام اس شعر نو دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي از امشبنمي بخشم به تو دلتنگي ام را اس دو بيتي بي تو اي دوست زندگي نتوانچون زيد زنده قالب بيجانخون من پايمال كردي ومنترسم الوده گرددت دامان