اس ام اس سنگين و معني دار

sms هاي پندآموز ” نرسيدن به آرزوها دردناک است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زيرا همه چيز گذرا است.بيل هريس “ SMS پندآموز با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار […]

اس ام اس سخنان بزرگان عشق اشتياقي شديد براي

اس ام اس جملات تکان دهنده عشق، اشتياقي شديد براي شديداً دوست داشته شدن است. (رابرت فراست) اس ام اس سخنان بزرگان براي تلفظ کوتاهترين کلمه “بله” يا “نه” خيلي بيشتر از يک نطق بايد فکر کرد . پتياگور

اس ام اس عارفانه افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس جملات زيبا و معني دار افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس نصيحت و دلداري اگر در جايي به انسان ارزش دهند، آنجا انسانيت رشد مي کند و اگر به ريسک کردن بها داده شود خلاقيت بروز مي کند. اديسون

اس ام اس دلداري دوست پس بي نظير باش

اس ام اس بزرگان آنچه که هستي،هديه خداوند است به توآنچه که مي شوي،هديه توست به خداوندپس بي نظير باش اس ام اس بزرگان فلسفي برادر که در بند خويش است، نه برادر و نه خويش است. سعدي

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگين تيكه دار انسان موجود عجيبي استـــــاگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود داردبي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركي بـبيند روي نيـمكـتي نوشته اند رنگي نشـويدبي درنگــــ انگشتــــ خود را روي نيمکتــــ مي کـشد تا مـطمئـن شـود نيچه اس […]

اس ام اس سخنان کوتاه اگر مي خواهي خوشبخت باشي

sms هاي پندآموز بتهوون:اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد اس ام اس سنگين و معني دار تربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئون

پيامک نقل قول پيامک نقل قول *اسکار وايلد اسکار وايلد

اس ام اس جملات قشنگ »تمام دخترها مثل مادرشان ميشوند، چهفاجعه بزرگي براي دخترها؛ هيچ مرديمثل مادرش نميشود، چه فاجعه بزرگيبراي پسرها«*اسکار وايلد پيامک نقل قول تنهايي از آن نيست که آدم کساني را در اطراف نداشته باشد، از اين است که آدم نتواند چيزهايي را منتقل کند که مهم مي پندارد،از اين است که […]

اس ام اس سنگين و معني دار افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس عارفانه افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس عارفانه فکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسر

اس ام اس جملات قصار هستي باشيدي سلز

پيامک نقل قول آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچههستي باشي،بکوش که کمال آنچههستي باشي.دي سلز اس ام اس دلداري دوست گريستن :آنکه از دست روزگار به خشم مي آيد ، هر آنچه آموخته بيهوده بوده است .

پيامک سخنان بزرگان يکيآنان به

SMS پندآموز با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي.ژرژهربرت اس ام اس سنگين اگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . . . (چستر فيلد)

اس ام اس جملات بزرگان پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس معني دار جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اشخـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـرانيمـمـلكـتـش بكـوشـد. “پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي اس ام اس سنگين تيكه دار دو کس دشمن ملک و دين‌اند، پادشاه بي‌حلم و زاهد بي‌علم سعدي

اس ام اس سخنان بزرگان اشكهاي ديگران را مبدل به

اس سنگين بودا:اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست پيامک سخنان بزرگان اورپيدس: نيکوست، که ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيکوتر است که دوستت بدارند.

اس ام اس بزرگان فلسفي اگر ما به معايب

اس ام اس سخنان کوتاه اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلون اس ام اس دلداري دوست اگر همه ثروت داشتنددل ها سکه ها را بيش از خدا نمي پرستيدندو يک نفر در کنار خيابان خواب گندم […]