اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر بيدار بودبپرسچگونه شب ها را آسوده مي خوابد . . . ؟ اس ام اس ياد دوستان بي وفا سلام اي بي وفاي […]

اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

پيامک عشق بي وفا دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي دريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا در جفا تا کجايي اس ام اس بي وفايي و تنهايي چه فرق مي کند وسوسه سيب يا حوا … براي کسي که آدم نيست

اس ام اس وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي

پيامک وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر است اس ام اس براي بي وفا من خود،به تو پرِ پرواز دادم،اما…به همه گفتم درب قفسش باز بود و…پريد…

اس دوري و جدايي تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس دلتنگي و شکايت نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه! SMS نامردي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.به سلامتي سربازا

اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد يا بايد خانه مان را عوض کنميا پستچي را !تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟ اس ام اس گلايه مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش […]

اس ام اس قهر که سالهاي سال مات مي

اس ام اس دلتنگي و شکايت بعضي وقت ها …چنان کيشت مي کنند …که سالهاي سال مات مي ماني اس ام اس جدايي حقيقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست يه مشت آدم بي ­معرفت

پيامک بي وفا خيانت غيرت عشق است وقتي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي مرا بازيچه خود ساخت چون موسي که دريا را فراموشش نخواهم کرد چون دريا که موسي راخيانت غيرت عشق است وقتي وصل ممکن نيست چرا آشفته مي خواهي خدايا خاطر ما را اس دوري و جدايي بي وفا!!ايـن روزهـا نـه مـجـالـيبـراي دلـتـنـگـي دارمو نـه حـوصـلـه ات را..ولـي بـا […]

اس ام اس خيانت تو خيالم اين روز

پيامک بي وفا دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز اس ام اس دل شکسته مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و رفتي مگرغيراز نگاهت به چشمانم كه درزد كه از ناز چشم خود ازدل گرفتي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا به سلامتي سربازا

اس ام اس بي وفايي و جدايي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.به سلامتي سربازا اس ام اسهاي بي معرفتي اين روزهــــــــــــــاحس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!جايـــــي در قلــــــب تــــوبراي آم

اس ام اس دلگيرم شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس دلتنگي و شکايت شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت. اس ام اس ياد دوستان بي وفا نميتونم ببخشمت دور شو برو نبينمت تيكه اي بودي از دلم گنديدي و بريدمت

اس ام اس دلتنگي و شکايت

SMS نامردي * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس دلتنگي و شکايت من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامت

پيامک وفاداري

اس ام اس دلتنگي و شکايت بهت نمي گم آدم بي معرفتي هستي چون بي معرفت ها که آدم نيستند SMS بي معرفت اين بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

SMS نامردي من نمي گويم مرا اي

اس ام اس جدايي عاشقانه من نمي گويم مرا اي چرخ سرگردان مکن / هرچه مي خواهي بکن محتاج نامردان مکن! اس ام اس قهر من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامت