اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!! اس ام اس براي بي وفا چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــاعــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــيو بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبودکاش بر لوحي که بر جان دل است واژه ي تلخ خيانت حک نبود اس دلگير رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي دوستت دارم را براي هر دويمان فرستاديهم من ، هم اوخيانت مي کردي يا عدالت ؟ اس ام اس بي وفايي و نامردي رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر بيدار بودبپرسچگونه شب ها را آسوده مي خوابد . . . ؟ اس ام اس ياد دوستان بي وفا سلام اي بي وفاي […]

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست اس ام اس ياد دوستان بي وفا مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، […]

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي کرد. اس ام اس دل شکسته جاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !

اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

پيامک عشق بي وفا دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي دريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا در جفا تا کجايي اس ام اس بي وفايي و تنهايي چه فرق مي کند وسوسه سيب يا حوا … براي کسي که آدم نيست

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي کنمتازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه! اس ام اس تعنه به يار بي وفا درد دارد وقتي من عاشقانه هايم را مي نويسم ،ديگران ياد عشقشان ميفتند و تو هنوز بي خيالي

اس ام اس وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي

پيامک وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر است اس ام اس براي بي وفا من خود،به تو پرِ پرواز دادم،اما…به همه گفتم درب قفسش باز بود و…پريد…

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس دلگير زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا اين عکس رو ديشب توي زباله هاي شما پيدا کردم.)) عکس تو بود. اس ام اس براي بي وفا اين بار تو بگو که “دوستت دارم”نترس……….من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايد

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم ! اس ام اس بي وفايي و جدايي راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس دلگيرم ازت چه اجباري است دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه بي وفا حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سردچه اجباري است دوست داشتن من ؟ اس ام اس دل شکسته سكوت دردناكترين پاسخ من به بي وفايي هاي توست!

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابانداده ام اس دوري و جدايي چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟ بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي […]